Adatkezelési tájékoztató

Az Artform-Agency (továbbiakban: Artform) számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Artform elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Az Artform a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során a honlap felhasználóitól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Jogszabályok

Adatkezelési rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény; 
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

Személyes adat fogalma

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat kezelésének jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) az érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez egy vagy több meghatározott célra
  b) az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy az érintett valamely szerződés megkötését kezdeményezi
  c) a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogi (jogszabályban előírt) kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  d) a személyes adatok kezelése az érintett vagy más létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  e) a személyes adatok kezelése közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges, vagy
  f) a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Előzetes tájékoztatáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
 • Hozzáférés joga
  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon
 • A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – a hiányos adatok kiegészítését kérje.
 • A személyes adatok helyesbítése, törlése
  Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.
 • A személyes adatok kezelésének korlátozása
  Az érintett jogosult arra is, hogy kérésére a rendelkezése szerint korlátozzuk az adatkezelést.
 • A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Hogyan kezeljük személyes adataidat

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben az Artform egyes szolgáltatásait és oldalait, vagy kampányait a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy az Artform felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja.
Az effajta együttműködés során az üzemeltető partnere – az Artform nevében és képviseletében eljárva gyűjti a személyes adatokat, és a jelen nyilatkozat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Amikor az Artform valamely tartalompartnerével közös (co-branded) szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen nyilatkozatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon vagy projektjeinkhez kapcsolódóan, akár teljesítést követően, például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges bankkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a bankkártya számát nem őrizzük meg.

Ha az Artform szolgáltatásai kapcsán, teljesítéshez kapcsolódóan olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket (egyebet) el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás kezdőoldalán feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Artform – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat (pl. bankkártyaszám) kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.  

Adatkezelési folyamatok

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ

A sütik (cookie) olyan kis, szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez sütiket használunk. Ezen kívül közösségi média-, hirdető és elemző partnereinkkel megosztjuk a weboldalhasználatodra vonatkozó adatokat, ők pedig kombinálhatják ezeket más olyan adatokkal, amelyeket megadtál számukra vagy az általad használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő sütik némelyikét harmadik felek helyezik ki.
Bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod weboldalunkon a Süti nyilatkozathoz való hozzájárulásodat.

A sütik egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol, ezzel az azonosíthatóságodat is biztosítja. Az egyes sütik (cookie-k) működési időtartamát az egyes sütik vonatkozó leírása tartalmazza.

Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik az Artform által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Hírlevelek, speciális ajánlatok

Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú leveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban ehhez hozzájárulásukat adták, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

Az Artform működésével összefüggésben direkt marketing céllal gyűjtött adatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 1. a) az adatkezelés célja: az Artform direkt marketing tevékenységének ellátása
  b) a kezelt adatok: név, e-mail cím;
  c) az érintettek köre: a meghirdetett kampányokban, nyereményjátékokban részt venni kívántak köre, illetve a hírlevélre saját döntésük alapján feliratkozók köre;
  d) az adatok forrása: érintettek önkéntes adatszolgáltatása;
  e) az egyes adatfajták törlési határideje: az érintett kifejezett kérése esetén a kérést követően haladéktalanul;
  f) adattovábbítás:

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Te hozzájárulásod.

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges sütik: 

Ezek a sütik (cookie-k) a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető számodra. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik: 

Ezek a sütik (cookie-k) információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Ads (Adwords) süti: 

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google sütiket (cookie-kat) – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használja, hogy megjegyezze a legutóbbi kereséseidet, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásaid. Az Ads (AdWords) konverziókövetés funkciója sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére sütket ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics süti: 

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti (cookie). A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az Interneten.

Remarketing sütik: 

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

A működéshez szigorúan szükséges sütik: 

Ezek a sütik (cookie-k) a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető számodra. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik: 

Ezek a sütik (cookie-k) információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Utoljára megtekintett kategória süti: 

Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek, szolgáltatások süti: 

Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Süti (cookie) elfogadás süti: 

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadod a sütik (cookie-k) tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Backend azonosító süti: 

Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Ealrm, ealem, ealpw 

Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from 

Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio 

Felhasználó azonosító süti (cookie) személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

Facebook pixel (Facebook cookie) 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatod: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben nem fogadod el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számodra. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találsz:

 

Adatvédelmi tisztségviselő

Az Artform társaság adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

e-mail: adat@artform.hu
levelezési cím: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 22A

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: adat@artform.hu

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal az Artformhoz lehet fordulni a adat@artform.hu címen, valamint jogorvoslatért a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. (www.naih.hu).